K čemu je studie proveditelnosti a co obsahuje

Investiční proces státu je dlouhý a složitý. Než stát investuje veřejné peníze do nějakého projektu, musí proběhnout kvalifikované porovnání jeho možných variant. Proto byla v případě přestavby železničního uzlu Brno zpracovávána tzv. studie proveditelnosti, která je nyní dokončena. Tento rozsáhlý dokument si můžete stáhnout pod odkazy dole na této stránce.

Zpracování studie proveditelnosti předcházela jiná studie, studie Dopracování variant železničního uzlu Brno, jejímž smyslem bylo dopracovat obě porovnávané varianty na stejnou, tedy srovnatelnou, úroveň. Studii Dopracování variant železničního uzlu Brno pro Správu železniční dopravní cesty zpracovala v letech 2012 až 2014 společnost IKP Consulting Engineers. V únoru 2014, krátce před dokončením této studie, proběhla v zasedacím sále zastupitelstva města Brna její prezentace. Reportáž z této prezentace můžete shlédnout zde:

Úvodem ke studii proveditelnosti

V rámci studie proveditelnosti se porovnávají dvě možné varianty nového železničního uzlu (varianta označená A, což je varianta s nádražím u řeky Svratky nebo jednoduše „Řeka“ anebo „Nádraží u řeky“, a varianta označená B, což je varianta s novým nádražím pod Petrovskou katedrálou nebo jednoduše „Petrov“ anebo „Nádraží pod Petrovem“). Každá z těchto variant se rozpracovává a porovnává v několika podvariantách (4 podvarianty pro variantu Řeka a 5 podvariant pro variantu Petrov). Všechny podvarianty varianty Řeka počítají s novým nádražím u řeky Svratky, ale vzájemně se v některých detailech liší. Stejně tak všechny podvarianty varianty Petrov počítají s novým nádražím pod Petrovem, ale vzájemně se v některých detailech liší.

Smyslem studie proveditelnosti je obě varianty důkladně prověřit a popsat tak, aby bylo možné kvalifikovaně rozhodnout o výsledné variantě. Úkolem studie proveditelnosti však není rozhodnout mezi porovnávanými variantami. To je úkolem Ministerstva dopravy, za které o výsledné variantě nového železničního uzlu rozhodne tzv. Centrální komise Ministerstva dopravy.

Studie proveditelnosti ke stažení

Studie proveditelnosti je rozsáhlý dokument, který má několik textových částí a mnoho grafických příloh. Pro základní přehled si lze přečíst pouze 93 stránkovou část A, která je shrnutím obsahu studie proveditelnosti.